شهرستان ازنا

شهرستان ازنا

شهرستان ازنا
بخش جاپلق
جاپلق شرقی 4
جاپلق غربی 1
بخش مرکزی
سیلاخورشرقی 15
پاچه لک غربی 29