شهرستان الیگودرز

شهرستان الیگودرز
بخش بربرود غربی
چشمه پر 3
بخش بربرودشرقی
بربرودشرقی 3
فرسش 0
بخش بشارت
ذلقی شرقی 2
ذلقی غربی 2
بخش ززوماهرو
ززشرقی 3
ززغربی 1
ماهرو 0
بخش مرکزی
خمه 32
پاچه لک شرقی 3