شهرستان خرم آباد

شهرستان خرم آباد
بخش بیرانوند
بیرانوندجنوبی 0
بیرانوندشمالی 0
بخش زاغه
رازان 6
زاغه 5
قائدرحمت 2
بخش مرکزی
ازنا 0
ده پیر شمالی 4
ده پیر 16
رباط 5
کرگاه شرقی 3
کرگاه غربی 18
خرم آباد 834
بخش پاپی
تنگ هفت 5
سپیددشت 1
کشور 2
چم سنگر 1
گریت 2