شهرستان دلفان

شهرستان دلفان
بخش خاوه
خاوه جنوبی 14
خاوه شمالی 8
بخش کاکاوند
ایتیوند جنوبی 6
ایتیوند شمالی 10
کاکاوندشرقی 0
کاکاوندغربی 2
بخش مرکزی
میربگ جنوبی 0
میربگ شمالی 3
نورآباد 27
نورعلی 15