شهرستان رومشکان

شهرستان رومشکان

شهرستان رومشکان
بخش سوری
رومیانی 0
سوری 1
بخش مرکزی
بازوند 0
رومشکان 1