شهرستان پلدختر

شهرستان پلدختر

شهرستان پلدختر
بخش مرکزی
جایدر 27
جلوگیر 11
ملاوی 5
میانکوه غربی 2
بخش معمولان
افرینه 4
معمولان 56
میانکوه شرقی 5