شهرستان پلدختر

شهرستان پلدختر

شهرستان پلدختر
بخش مرکزی
جایدر
جلوگیر
ملاوی
میانکوه غربی
بخش معمولان
افرینه
معمولان
میانکوه شرقی