شهرستان کوهدشت

شهرستان کوهدشت
بخش درب گنبد
بلوران 1
درب گنبد 3
بخش طرهان
طرهان غربی 16
طرهان 2
بخش کوهنانی
زیرتنگ 2
کوهنانی 0
بخش مرکزی
کوه دشت جنوبی 128
کوه دشت شمالی 18
گل گل 14