شهرستان آمل

شهرستان آمل
بخش امامزاده عبدالله
بالاخیابان لیتکوه 7
چلاو 10
بخش دابودشت
دابوی جنوبی 5
دابوی میانی 0
بخش دشت سر
دشت سرشرقی 3
دشت سرغربی 19
بخش لاریجان
بالالاریجان 34
لاریجان سفلی 16
بخش مرکزی
دشت سرسفلی 6
هراز پی جنوبی 835
پائین خیابان لیتکوه 55