شهرستان بابلسر

شهرستان بابلسر
بخش بهنمیر
بهنمیر 1
عزیزک 1
بخش رودبست
خشکرود 1
پازوار 0
بخش مرکزی
بابلرود 100
ساحلی 4