شهرستان بابل

شهرستان بابل
بخش بابل کنار
بابل کنار 2
درازکلا 5
بخش بندپی شرقی
سجادرود 1
فیروزجاه 2
بخش بندپی‌غربی
خوش رود 3
شهیدآباد 1
بخش لاله آباد
کاری پی 7
لاله آباد 7
بخش مرکزی
اسبوکلا 7
فیضیه 227
گنج افروز 7
بابل 1794
بخش گتاب
گتاب جنوبی 0
گتاب شمالی 0