شهرستان تنکابن

شهرستان تنکابن
بخش خرم آباد
بلده 136
دوهزار 9
سه هزار 9
بخش مرکزی
میر شمس الدین 23
گلیجان 326
بخش نشتا
تمشگل 17
کترا 2