شهرستان ساری

شهرستان ساری
بخش دودانگه
بنافت 1
فریم 14
بخش رودپی شمالی
فرح آبادجنوبی 5
فرح آبادشمالی 12
بخش رودپی
رودپی شرقی 22
رودپی غربی 7
بخش کلیجان رستاق
تنگه سلیمان 1
کلیجان رستاق علیا 6
بخش مرکزی
اسفیورد شوراب 18
کلیجان رستاق سفلی 7
مذکوره 38
میاندورودکوچک 34
ساری 870
بخش چهاردانگه
پشتکوه 1
چهاردانگه 24
گرماب 1