شهرستان سوادکوه شمالی

شهرستان سوادکوه شمالی

شهرستان سوادکوه شمالی
بخش مرکزی
شرق وغرب شیرگاه 14
لفور 6
بخش نارنجستان
هتکه 7
چای باغ 34