شهرستان عباس آباد

شهرستان عباس آباد
بخش سلمان شهر
کلارآبادغربی 40
بخش کلار
کلارشرقی 43
کلارغربی 7
بخش مرکزی
لنگارودشرقی 4
لنگارودغربی 1