شهرستان فریدونکنار

شهرستان فریدونکنار

شهرستان فریدونکنار
بخش دهفری
امامزاده عبدالله شمالی
بخش مرکزی
باریک رودجنوبی
باریک رودشمالی