بخش مرکزی

بخش مرکزی
بالاتجن 20
بیشه سر 14
علی آباد 351
کوهساران 6
نوکندکا 32