شهرستان نکا

شهرستان نکا
بخش مرکزی
قره طغان 7
مهروان 9
پی رجه 2
بخش هزارجریب
استخرپشت 2
زارم رود 0