شهرستان تفرش

شهرستان تفرش

شهرستان تفرش
بخش مرکزی
بازرجان 2
خرازان 84
رودبار 0
کوه پناه 3