شهرستان خنداب

شهرستان خنداب

شهرستان خنداب
بخش قره چای
اناج 0
جاورسیان 38
سنگ سفید 7
بخش مرکزی
خنداب 13
دهچال 14