شهرستان زرندیه

شهرستان زرندیه

شهرستان زرندیه
بخش خرقان
الویر 2
دوزج 0
علیشار 0
بخش مرکزی
حکیم آباد 58
خشک رود 7
رودشور 23