شهرستان ساوه

شهرستان ساوه

شهرستان ساوه
بخش مرکزی
شاهسونکندی 7
طراز ناهید 35
قره چای 13
نورعلی بیک 259
بخش نوبران
آق کهریز 7
بیات 8
کوهپایه 3