شهرستان ساوه

شهرستان ساوه

شهرستان ساوه
بخش مرکزی
شاهسونکندی
طراز ناهید
قره چای
نورعلی بیک
بخش نوبران
آق کهریز
بیات
کوهپایه