شهرستان سامان

شهرستان سامان
بخش زاینده رود
زرین 1
هوره 2
بخش مرکزی
چما