شهرستان سامان

شهرستان سامان
بخش زاینده رود
زرین
هوره
بخش مرکزی
چما