شهرستان فارسان

شهرستان فارسان
بخش باباحیدر
سراب بالا 0
سراب پائین 1
بخش جونقان
جونقان 7
میزدج سفلی
بخش مرکزی
میزدج علیا 78