شهرستان فارسان

شهرستان فارسان
بخش باباحیدر
سراب بالا
سراب پائین
بخش جونقان
جونقان
میزدج سفلی
بخش مرکزی
میزدج علیا