شهرستان لردگان

شهرستان لردگان
بخش خانمیرزا
جوانمردی 0
خانمیرزا 0
بخش رودشت
دودراء 1
سردشت 1
بخش فلارد
فلارد 1
پشتکوه 0
بخش مرکزی
ارمند 0
ریگ 0
میلاس 5
بخش منج
بارز 0
منج 5