شهرستان کوهرنگ

شهرستان کوهرنگ
بخش بازفت
بازفت بالا
بازفت پایین
بخش دوآب صمصامی
دوآب
بخش مرکزی
دشت زرین
شوراب تنگزی