شهرستان کوهرنگ

شهرستان کوهرنگ
بخش بازفت
بازفت بالا 4
بازفت پایین 0
بخش دوآب صمصامی
دوآب 0
شهریاری 0
بخش مرکزی
دشت زرین 3
شوراب تنگزی
میان کوه موگوئی 0