شهرستان بانه

شهرستان بانه
بخش آرمرده
بله که 0
پشت آربابا 2
بخش مرکزی
شوی 52
بخش نمه شیر
بوالحسن 0
کانی سور 11
نمه شیر 0
بخش ننور
بوئین 3
ننور 13