شهرستان بانه

شهرستان بانه
بخش آرمرده
بله که
پشت آربابا
بخش مرکزی
شوی
بخش نمه شیر
بوالحسن
کانی سور
نمه شیر
بخش ننور
بوئین
ننور