شهرستان بیجار

شهرستان بیجار
بخش کرانی
طغامین 9
کرانی 19
گرگین 2
بخش مرکزی
حومه 92
خورخوره 172
سیاه منصور 0
سیلتان 2
نجف آباد 0
بخش چنگ الماس
بابارشانی 17
خسروآباد 0
پیرتاج 5