شهرستان دهگلان

شهرستان دهگلان

شهرستان دهگلان
بخش بلبان آباد
سیس 0
ییلاق جنوبی 0
بخش مرکزی
حومه دهگلان 26
قوری چای 1
ییلاق شمالی 0