شهرستان سروآباد

شهرستان سروآباد

شهرستان سروآباد
بخش اورامان
اورامان تخت 3
شالیار 2
بخش مرکزی
بیساران 2
دزلی 3
رزآب 5
کوهسالان 3
پایگلان 1
ژیژیه 3