شهرستان سروآباد

شهرستان سروآباد

شهرستان سروآباد
بخش اورامان
اورامان تخت
شالیار
بخش مرکزی
بیساران
دزلی
رزآب
کوهسالان
پایگلان
ژیژیه