شهرستان سقز

شهرستان سقز
بخش امام
امام 0
تیلکوه 0
خورخوره 0
بخش زیویه
صاحب 2
گل تپه 2
بخش سرشیو
ذوالفقار 1
چهل چشمه غربی 1
بخش مرکزی
ترجان 0
تموغه 53
سرا 6
میرده 1