شهرستان سنندج

شهرستان سنندج
بخش حسین آباد
حسین آبادجنوبی 0
حسین آبادشمالی 0
بخش سیروان
میانرود 2
ژاورود شرقی 0
بخش کلاترزان
کلاترزان 2
نگل 4
ژاورود غربی 0
بخش مرکزی
آبیدر 0
آرندان 2
حومه 1558
سراب قامیش 2
نران 5