شهرستان مریوان

شهرستان مریوان
بخش خاوومیرآباد
خاوومیرآباد 3
بخش سرشیو
سرشیو 3
گلچیدر 0
بخش مرکزی
زریوار 7
سرکل 95
کوماسی 1