شهرستان بردسیر

شهرستان بردسیر
بخش لاله زار
قلعه عسکر 2
لاله زار 2
بخش مرکزی
کوه پنج 2
مشیز 10
بخش نگار
نارپ 1
نگار 4
بخش گلزار
شیرینک 45
گلزار 0