شهرستان بم

شهرستان بم
بخش بروات
روداب غربی 1
کرک ونارتیج 82
بخش مرکزی
حومه 916
دهبکری 10