شهرستان جیرفت

شهرستان جیرفت
بخش اسماعیلی
اسماعیلی 0
حسین آباد 0
گنج آباد 0
بخش جبالبارز
رضوان 0
سغدر 14
مسکون 2
بخش ساردوئیه
دلفارد 2
ساردوئیه 1
گور 1
بخش مرکزی
اسفندقه 0
اسلام آباد 0
خاتون آباد 0
دولت آباد 27
هلیل 89