شهرستان سیرجان

شهرستان سیرجان
بخش بلورد
بلورد 2
بخش زیدآباد
زیدآباد 3
بخش مرکزی
شریف آباد 109
نجف آباد 217
بخش پاریز
سعادت آباد 2
پاریز 32
بخش گلستان
ملک آباد 4
گلستان 1