شهرستان فاریاب

شهرستان فاریاب

شهرستان فاریاب
بخش حور
زهمکان
بخش مرکزی
مهروئیه
گلاشگرد