شهرستان قلعه گنج

شهرستان قلعه گنج

شهرستان قلعه گنج
بخش مرکزی
سرخ قلعه 1
قلعه گنج 15
بخش چاه دادخدا
رمشک 0
مارز 0
چاه دادخدا 0