شهرستان کرمان

شهرستان کرمان
بخش راین
حسین آبادگروه 1
راین 6
بخش شهداد
اندوهجرد 0
تکاب 6
سیرچ 2
بخش ماهان
قناتغستان 8
ماهان 20
بخش مرکزی
اختیارآباد 27
باغین 14
درختنگان 5
زنگی آباد 3
سرآسیاب فرسنگی 9
کرمان 1920
بخش چترود
کویرات 1
معزیه 1
بخش گلباف
جوشان 9
کشیت 0