شهرستان بهمئی

شهرستان بهمئی
بخش بهمئی گرمسیری
بهمئی گرمسیری شمالی 1
سرآسیاب یوسفی 30
بخش مرکزی
بهمئی گرمسیری جنوبی 18
کفش کنان 1