شهرستان بویراحمد

شهرستان بویراحمد
بخش کبگیان
کبگیان 0
بخش لوداب
لوداب 0
بخش مارگون
مارگون 0
بخش مرکزی
سررودجنوبی 25
سررودشمالی 45
سپیدار 3
کاکان 2
یاسوج 388