شهرستان دنا

شهرستان دنا
بخش مرکزی
دنا 16
بخش پاتاوه
سادات محمودی 0
پاتاوه 0