شهرستان دنا

شهرستان دنا
بخش مرکزی
دنا
بخش پاتاوه
سادات محمودی
پاتاوه