شهرستان لنده

شهرستان لنده

شهرستان لنده
بخش مرکزی
طیبی گرمسیری شمالی 4
عالی طیب 3
بخش موگرمون
شیتاب 0
وحدت 0