شهرستان کهگیلویه

شهرستان کهگیلویه
بخش دیشموک
آجم 0
بهمئی سرحدی شرقی 0
بهمئی سرحدی غربی 0
بخش چاروسا
طیبی سرحدی شرقی 0
طیبی سرحدی غربی 0
دشمن زیاری 0
دهدشت غربی 35
طیبی گرمسیری جنوبی 12