شهرستان آق قلا

شهرستان آق قلا

شهرستان آق قلا
بخش مرکزی
آق التین
شیخ موسی
بخش وشمگیر
مزرعه جنوبی
مزرعه شمالی