شهرستان آق قلا

شهرستان آق قلا

شهرستان آق قلا
بخش مرکزی
آق التین 33
شیخ موسی 1
بخش وشمگیر
مزرعه جنوبی 16
مزرعه شمالی 24