شهرستان بندرگز

شهرستان بندرگز

شهرستان بندرگز
بخش مرکزی
انزان شرقی 3
انزان غربی 6
بخش نوکنده
بنفش تپه 3
لیوان 1