شهرستان ترکمن

شهرستان ترکمن

شهرستان ترکمن
بخش سیجوال
قره سوشرقی 2
قره سوغربی 2
بخش مرکزی
جعفربای جنوبی 51
فراغی 0