شهرستان ترکمن

شهرستان ترکمن

شهرستان ترکمن
بخش سیجوال
قره سوشرقی
قره سوغربی
بخش مرکزی
جعفربای جنوبی
فراغی