بخش مرکزی

بخش مرکزی
سدن رستاق شرقی 3
سدن رستاق غربی 0
چهارکوه 2