شهرستان گالیکش

شهرستان گالیکش

شهرستان گالیکش
بخش لوه
قراولان 2
گلستان 3
بخش مرکزی
نیلکوه 4
ینقاق 5