شهرستان گالیکش

شهرستان گالیکش

شهرستان گالیکش
بخش لوه
قراولان
گلستان
بخش مرکزی
نیلکوه
ینقاق