شهرستان گمیشان

شهرستان گمیشان

شهرستان گمیشان
بخش مرکزی
جعفربای غربی
نفتلیجه
بخش گلدشت
جعفربای شرقی
قزل آلان