شهرستان گمیشان

شهرستان گمیشان

شهرستان گمیشان
بخش مرکزی
جعفربای غربی 27
نفتلیجه 1
بخش گلدشت
جعفربای شرقی 6
قزل آلان 7